Läsa

Här kan ni läsa hur jag jobbar med bland annat skönlitteratur, poesi och läsförståelse. Jag delar även med mig av tankar och idéer, material samt videos.

Alternativ till skriftlig bokrecension och bokanalys

Vad står det egentligen i kunskapskraven och i det centrala innehållet om bokrecensioner och bokanalyser? 

Om vi läser vad skolverket har skrivit om ämnet Svenska samt ämnets syfte så står det bland annat att undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat "Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa". När eleverna skriver en bokrecension eller bokanalys så "uppfyller" de detta, eftersom de producerar en text som har sin utgångspunkt i det lästa (boken). I kunskapskraven för E i kursen Svenska 1 står följande: "Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa", vilket eleven får chans att uppfylla genom att skriva en bokrecension/bokanalys. Om vi tar bort dessa två formuleringar så står det inte utskrivet någonstans att det måste vara en SKRIVEN TEXT, t.ex. bokrecension/bokanalys. 

Det står väldigt mycket om skönlitteratur, men HUR vi ska göra vissa saker är väldigt öppet. För att se till att mina elever gör det som måste göras får eleverna alltid skriva en bokrecension eller en bokanalys per kurs. ​I kursen Svenska 1 skriver mina elever dessutom ett novellanalysprov. MEN sen brukar jag göra så att jag försöker jobba med skönlitteratur på ett sätt som gör att det inte MÅSTE kombineras med att skriva. Tänk en elev som tycker att det är väldigt jobbigt att läsa och skriva, och så får hen en uppgift som går ut på att både LÄSA en bok och sen SKRIVA om boken - vilken utmaning! Det kan t.ex. vara en elev med läs-och skrivsvårigheter. Nu står det tydligt att eleverna måste skriva en text med utgångspunkt från det lästa, så det kommer vi inte ifrån MEN jag kan tycka att det räcker att skriva en bokrecension/bokanalys och sedan visa alla färdigheter på andra vis. Dock är det viktigt att komma ihåg att det finns elever som föredrar att skriva, och då måste de självklart få fler chanser till det. Jag brinner för att individanpassa och ge elever bra förutsättningar till att visa vad de kan. Jag har länge funderat och försökt komma på sätt för elever att visa sin förståelse på andra sätt än att skriva och har kommit på några alternativ. Dessa alternativ kommer jag förklara längre ner, men först vill jag klistra in vad skolverket skriver om skönlitteratur och liknande. Jag vill gärna att det ska bli tydligt att man faktiskt kan jobba med skönlitteratur på annat sätt än att bara skriva läsförståelseprov och bokrecensioner/bokanalyser - märk att det inte står något alls om att eleverna måste SKRIVA något:

Svenska 1: 

Centralt innehåll

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Kunskapskravet E

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Svenska 2:

Centralt innehåll

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Kunskapskravet E

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Svenska 3:

Centralt innehåll

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

Kunskapskravet E

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.

Länk till skolverkets sida om ämnet svenska på gymnasiet: (https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3).

Alternativ 1 - Muntligt anförande, bokrecension/bokanalys 

Detta kanske är det mest självklara alternativet till att skriva en bokrecension/bokanalys, och det tycker jag att det bör vara. Man kan göra detta på olika sätt men det går ut på att eleven helt enkelt följer samma mall som om de skulle göra uppgiften skriftligt. Eleven kan t.ex. hålla ett muntligt anförande där hen berättar om boken för klassen/en grupp, och då tar upp samma punkter (handling, karaktärer, miljö osv.). Detta är perfekt eftersom att eleven här även får chansen att träna på att hålla ett muntligt anförande! Jag tycker detta alternativ passar extra bra i Svenska 2 och 3.

Alternativ 2 - Inspelad muntlig bokrecension/bokanalys

Eleven spelar in sig själv - jag vill gärna att eleven ska synas på bilden så att jag ser att hen talar och inte läser av någon annans text. Eleven tar upp samma saker som om det vore en skriftlig uppgift. 

Alternativ 3 - En Podcast eller video på YouTube

Detta liknar väldigt mycket alternativ nummer två MEN här måste eleven anpassa sitt innehåll efter en tänkt publik - vilket gör att det blir lite annat. Detta brukar uppskattas eftersom det även blir verklighetstroget. Det finns ju faktiskt folk som har detta som jobb! Jag tycker detta alternativ passar extra bra i Svenska 2 och 3.

Alternativ 4 - Gör en trailer 

För att göra en trailer måste man inte bara läsa boken och vara bekant med handling och karaktärer - man måste också ha en uppfattning och känsla för vilken stämning handlingen har, vilka de viktigaste karaktärerna är samt hur de är, vilka de viktigaste händelserna är osv. Det krävs mycket eftertanke. När du ser elevens trailer så ser du saker som t.ex. vilket tidsperspektiv eleven har tolkat att det ska vara osv. Det går dessutom att göra så att eleven lägger till en beskrivning av trailern, antingen muntligt eller skriftligt. Jag gör ofta detta som ett grupparbete. Jag tycker att detta passar extra bra i svenska 1.

Alternativ 5 - Gör en kortfilm/kort filmatisering

Jag brukar göra detta när eleverna har fått läsa en novell - inte en bok. Den här uppgiften liknar alternativ 4 väldigt mycket. Det ska tilläggas också att jag har haft elever som har spelat in filmen med dockor och alltså inte själva agerat. Jag tycker att detta passar extra bra i svenska 1.

Alternativ 6 - Minecraft Education Edition

Jag låter eleverna bygga upp boken eller novellen i spelet Minecraft Education Edition. Minecraft Education Edition kommer få en egen flik i rullgardinsmenyn för svenska när jag har tid. Det här är nämligen ett väldigt stort projekt som förtjänar sin egen yta. Jag kan dock kort berätta att eleverna väljer ut tre betydelsefulla platser ur en bok och bygger upp dessa i kronologisk ordning (om möjligt) i spelet, samt att de väljer ut en karaktär och bygger upp den karaktärens "drömplats" (som eleverna ser det). De använder sedan skyltar inne i spelet som de skriver saker på. Mer info om detta alternativ kommer alltså under en egen flik vid senare tillfälle. Jag har upplevt att detta passar extra på på yrkesprogram. 

Svenska 1 - noveller

Jag jobbar med noveller på flera olika sätt i svenska 1. Jag börjar med att gå igenom grunderna för hur man gör en novellanalys. Vi tittar bland annat på litteraturvetenskapliga begrepp som stilfigurer, protagonist, kronologi osv.  Jag och eleverna använder oss också av kapitlet "Novellen" i Svenska Impulser 1 Svenska Impulser 1 (Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. 2017). Jag brukar inte använda läromedel så mycket men just det här kapitlet tycker jag är väldigt bra, och eleverna verkar också tycka om att jobba med kapitlet. Vi läser sedan flera noveller tillsammans och diskuterar dem, ofta ser vi även en filmatisering av en novell och jämför filmatiseringen och texten. Eleverna skriver sedan en novellanalys som de får kamratrespons på. Eleverna skriver efter det ett novellanalysprov. Jag brukar avsluta med att eleverna får skriva en egen novell.

Jag tycker om att jobba med följande noveller:

* Ett halvt ark papper av August Strindberg. I läroboken Svenska Impulser 1 (Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. 2017), finns novellen med och författarna går igenom novellens uppbyggnad. Om du har tillgång till boken så rekommenderar jag det starkt att du använder den :) 

* H-O-N-E-Y av Johanna Thydell. En av mina absoluta favoriter! Jag älskar att använda den här novellen när jag gör en novellanalys tillsammans med klassen. Det finns så mycket i språket! Det är dessutom perfekt att få in teman som stereotyper och sexualitet.

När dog Janos Kovacs? av Lajos Zilahy. Novellen kan vara lite svår att förstå och väcker många intressanta tankar och diskussioner om döden och meningen med livet.

* Att döda ett barn av Stig Dagerman. Detta är också en novell som jag brukar analysera och diskutera i helklass. Jag visar även en filmatisering från YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864&t=369s

* Pälsen av Hjalmar Söderberg. Ofta använder jag den här novellen på novellanalysprovet, ibland analyserar jag den dock även tillsammans med klassen i helklass. Novellen väcker många intressanta tankar och det är väldigt lustigt att höra vad de olika eleverna lägger märke till och drar olika slutsatser. Det finns en mycket bra filmatisering. https://www.youtube.com/watch?v=4s-EAsy9sSE

Svenska 1 - poesi

På nationella proven i Svenska 1 kommer det då och då dikter och liknande i läsförståelseprovet. Därför jobbar jag lite med poesi redan i Svenska 1

Författare

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon